Oblike naročanja na zdravstveno storitev

Z dne 21.1.2018 je začel veljati nov Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-A).
Napotna listina je nov naziv za dosedanji DELOVNI NALOG ZA FIZIOTERAPIJO, za katerega novela zakona uvaja novo stopnjo nujnosti “zelo hitro“.
Odgovorna in pooblaščena oseba za vodenje čakalne knjige (ČK) sem Andreja MUŽAR.

Naročanje je možno na naslednje načine:
 •  osebno na sedežu Fizioterapije Mužar v ordinacijskem času s predložitvijo izdanega in še veljavnega DN za FT.
 •  po pošti poslan DN ob predhodnem dogovoru z izvajalcem zdravstvenih storitev kar se ustrezno zabeleži.
 • po telefonu – 040 500 696 ali 07/369-1-425 – samo informativno pridobitev informacij glede čakalne dobe in možnih terminov.
 •  po e-pošti na naslov fthmuzar@gmail.com – samo informativno, ker rezervacija termina ob že izdanem DN za FT ni možna.
 • preko sistema e-naročanja (po dokončni vzpostavitvi sistema – ko bo sistem deloval, bo možno naročanje na podlagi elektronske napotne listine tako, da bo pacient poklical izvajalca in mu sporočil številko listine oz. številko zavarovane osebe pri nosilcu obveznega zdravstvenega zavarovanja, če ta ni možna pa EMŠO).
 • v primeru trenutne telefonske nedosegljivosti bo posredovan povratni klic takoj ko bo mogoče oz. najpozneje naslednji dan.

Naj vas opozorim, da morate vse napotne listine pravočasno predložiti izvajalcem zdravstvene dejavnosti v za to določenih rokih, sicer postanejo neveljavne. Zato boste morali ponovno obiskati vašega predpisovalca napotne listine (zdravnika), da bo izdal novo listino – delovni nalog za fizioterapijo, če bo ocenil, da je to še utemeljeno oz. potrebno.

 • stopnja nujnosti “NUJNO“- napotno listino morate predložiti še isti dan oz. najpozneje v 24.urah
 • stopnja nujnosti”ZELO HITRO“- napotno listino morate predložiti v 5 dneh od izdaje
 • stopnja nujnosti “HITRO” ali ” REDNO” – napotno listino morate predložiti v 14 dneh od izdaj

Glede na spremembe in dopolnitve Zakona o pacientovih pravicah so pričele veljati tudi novosti o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezno vrsto zdravstvenih storitev in sicer:

 • ZELO HITRO – obravnava pacienta naj bi bila prej kot v 14 dneh od predložitve listine
 • HITRO – obravnava pacienta naj bi bila prej kot v 3 mesecih (90 dni)
 • REDNO – obravnava pacienta naj bi bila prej kot v 6 mesecih (120 dni)

Pacientom posredujem informacije o ostalih izvajalcih zdravstvenih storitev, seznanim jih z možnostmi in načini pridobivanja informacij o terminih pri drugem izvajalcu.

Pri pacientih, kateri se kljub preseganju naše najdaljše dopustne čakalne dobe še vedno želijo uvrstiti v čakalni seznam v Fizioterapiji Mužar, ustrezno označimo, da je bil pacient obveščen o možnosti izvedbe zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu znotraj najdaljše dopustne čakalne dobe.

Pacienti se naročijo na prost termin oz. okvirni termin pri izvajalcu , katerega si sami izberejo. DN za FT morajo pravočasno prinesti osebno ali poslati po pošti, kar se ustrezno zabeleži. Ob tem morajo biti pozorni, da bo bila napotna listina glede na stopnjo nujnosti dostavljena pravočasno, sicer postane neveljavna.

ODPOVED TERMINA IZ RAZLOGA S STRANI IZVAJALCA

Kadar je izvajalec iz objektivnega razloga začasno odsoten ali so tehnični razlogi , pacienta nemudoma prenaroči na prvi prosti (dodatni) termin, pri čemer upoštevamo stopnjo nujnosti.

Naročanje pacientov z delavnim nalogom

V FIZIOTERAPIJI MUŽAR presegamo najdaljše dopustne čakalne dobe zaradi velikega števila čakajočih pacientov.

Trenutno naročamo paciente z DN za FT:

 • ZELO HITRO: 21 dni
 • HITRO: 120 dni
 • REDNO: 240 dni

Samoplačnike naročamo na terapijo po dogovoru oz. izven ordinacijskega časa.

Kategorije: Fizioterapija